Newsletter

Imię Twój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Ecolab sp rozwiń.Czym są normy

Norma to wskazówka, reguła, nakaz postępowania w określonej dziedzinie.

DLACZEGO POWSTAJĄ NORMY?

  • Aby uniknąć chaosu
  • Aby uporządkować rzeczywistość
  • Mieć poczucie bezpieczeństwa

PO CO POWSTAJĄ NORMY DOTYCZĄCE PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH?

Aby selekcji preparatów nie opierać jedynie na zaufaniu

CZY STOSOWANIE NORM JEST OBOWIĄZKOWE?

Stosowanie norm nie jest obowiązkowe, ale zalecane.

DLACZEGO NORMY SĄ WAŻNE?

To właśnie normy umożliwiają standaryzację procesów i kontrolę skuteczności działania. Zapewniają powtarzalność ba-dań i bezpieczeństwo. Pomagają właściwie ocenić skuteczność preparatu  Normalizacja: uregulowanie, standaryzacja, typizacja, ujednolicenie.

Za jakość produktów (...) odpowiada producent, a więc właściwości dezynfekcyjne (...) preparatów musiały zostać poparte ba-daniami. Problemem jest jednak jakie metody (...) zostały zastosowane.”

Aseptyka, Nr 3/2003, str. 3 (B. Tadeusiak)

Tylko zasada porównywania skuteczności preparatów za pomocą obiektywnych, porównywalnych i powtarzalnych metod ba-dawczych zapewnia wybór oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Zakażenia, Nr 4/2005, str. 10 (M. Zabłocki)

Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane”. W razie ich braku powinien kierować się dalszymi wytycznymi za-wartymi w ustawie.

Prawo Zamówień Publicznych, Art. 30 pkt. 1 (Dz.U. nr 1 poz.177)