Newsletter

Imię Twój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Ecolab sp rozwiń.Jak rozpoznać, które normy są właściwe?

KTO USTALA NORMY DOTYCZĄCE PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH? 

CEN (Europejski Komitet Normalizacji). W jego ramach prowadzone są prace zmierzające do ujednolicenia metodyk testowych preparatów dezynfekcyjnych. W tym celu powołano Komitet Techniczny (TC) 216 ds. chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, w którym powołano  tzw. Grupy Robocze (WG).

W obszarze medycznym powinny mieć za-stosowanie wyłącznie normy odnoszące się do tego obszaru zastosowań tj. Opracowane w ramach Komitetu Technicznego 216 – Grupy Roboczej nr 1(WG1). Podawanie norm z innych obszarów zastosowania, jako właściwych dla obszaru medycznego jest niedopuszczalne. Zaleca się, aby wszystkie „zalecenia stosowania” chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych poparte były wynikami badań działania bakteriobójczego, prątkobójczego, wobec prątków gruźlicy, grzybobójczego, drożdżobójczego, sporobójczego i wirusobójczego wykonanych według Norm Europejskich, które są odpowiednie do za mierzonego obszaru i sposobu stosowania.

Grupy robocze w ramach Komitetu Technicznego TC 216 - powstawanie norm
WG1 WG2 WG3

Obszar medyczny
szpitale
domy opieki
gabinety lekarskie

Obszar weterynaryjny
produkcja zwierzęca
medycyna weterynaryjna

Żywność, przemysł, gosp. domowe
przetwórstwo żywności
przemysły farmaceutyczny, kosmetyczny
gospodarstwo domowe

W ramach Komitetu Technicznego TC 216 istnieją wyodrębnione 3 Grupy Robocze (WG - Working Group), z których każda zajmuje się tworzeniem norm odpowiednio dla obszaru zastosowania środków dezynfekcyjnych.